0 รายการ 0 บาท
สมัครสมาชิกฟรี ล็อกอินใช้งาน นโยบาบเวบไซต์  
 
 
  หน้าหลัก     เกี่ยวกับไร่พอใจ     สินค้าจากไร่พอใจ     เรื่องราวที่ไร่พอใจ     ติดต่อไร่พอใจ
ค้นหาเรื่องราว :
 
สมัครอีเมล์รับข่าวสารต่างๆ จากไร่พอใจ
 
 
 
 
พอเพียง ไม่ใช่อัตคัดขัดสน เป็นการพออยู่พอกิน เหลือแจกจ่ายขาย แล้วจึงขยายเพิ่มได้
 
 
     
 
     
 
จุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์
สรรค์สร้างดินดี เพื่อดินที่มีชีวิต
เรื่องและเรียบเรียงโดย ตุ๊แสนฤทธิ์
 
 
 
ดินดี คือดินที่มีชีวิต เป็นดินที่มีความสมดุลของสิ่งมีชีวิตในดินรวมถึงจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน สมดุลของจุลินทรีย์ที่มีชิวิตอยู่ในดินตามสภาพธรรมชาติ ต้องมีความเหมาะสมทั้งในด้านจำนวนและความหลากหลายสายพันธุ์ ดินจึงจะเป็นดินที่เหมาะกับการทำเกษตรตามธรรมชาติ ตัวอย่างดินชนิดนี้ที่พบเห็นได้ง่าย คือดินที่อยู่ใจกลางป่า เป็นดินที่ต้องการเวลาเพื่อความอุดมสมบูรณ์
 
 
จุลินทรีย์ (Microorganisms) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชนิดหรือสปีชีส์มากที่สุดเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น จุลินทรีย์มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในเชิงของชนิดทางพันธุกรรม และแหล่งที่อยู่อาศัย เมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่น เชื่อกันว่าจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่นักจุลชีววิทยาพบ และศึกษาจนถึงปัจจุบันคิดเป็นประมาณ1 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดบนโลก เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติในการเป็นเซลล์ของจุลินทรีย์ เราสามารถแบ่งจุลินทรีย์ออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ จุลินทรีย์ที่มีลักษณะเป็นเซลล์ เช่น แบคทีเรีย (Bacteria)  เชื้อรา (Fungi) สาหร่าย (Alga) และโพรโทซัว (Protozoa)  และจุลินทรีย์ที่มีลักษณะเป็นอนุภาค เช่น ไวรัส (Viruses)
 
 
 
 
ความอุดมสมบูรณ์ ของของดินในป่า
 
ในสภาพของดินในป่าธรรมชาติ มักจะมีสารอินทรีย์ซึ่งอยู่ในรูปของใบไม้หรือซากพืชซากสัตว์อยู่เป็นจำนวนมาก สารอินทรีย์เหล่านี้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ โดยจะเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้เป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ทำให้การเจริญเติมโตและสร้างผลผลิตของพืชเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ขบวนการในการเติมสารอินทรีย์และการใช้ธาตุอาหารจากดินของพืช จะเป็นไปอย่างสมดุลตามธรรมชาติ โดยที่ไม่จำเป็นต้องพึงพิงกระบวนการจากภายนอกเลย ทั้งจำนวนจุลินทรีย์ก็มีอย่างหลากหลายชนิด หลายสายพันธุ์ และมีเป็นจำนวนมาก มีวงจรชิวิตที่สั้น เกิดและตายไปอย่างรวดเร็ว ระบบนิเวศในดินป่าจึงหมุนเวียนเป็นไปอย่างสมดุล พืชพันธุ์ไม้ต่างๆ จึงเจริญเติบโตได้อย่างอุดมสมบูรณ์ และให้ผลผลิตที่ดี ดินในป่าจึงเป็นตัวอย่างอย่างดีสำหรับเกษตรกรแนวอินทรีย์ ที่จะเรียนแบบตามธรรมชาติ โดยใช้จุลินทรีย์ที่หลากหลายและมีเป็นจำนวนมาก มาช่วยในการเร่งพื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแปลงเกษตรกรเอง
 
 
 
 
ชนิดของจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ต่อการทำเกษตรอินทรีย์
 
จุลินทรีย์ที่มีบทบาท ต่อการทำเกษตรกรรม มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา แอคโนมัยซิท สาหร่าย โปรโตซัว และไวรัส จุลินทรีย์บางชนิดเป็นจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ต่อการทำการเกษตร แต่บางชนิดก็เป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่อพืช แต่หากทุกอย่างเป็นไปอย่างสมดุล หรือส่งเสริมให้มีจำนวนจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เป็นจำนวนมากกว่าจุลินทรีย์ก่อโรค พืชพันธุ์ต่างๆ ก็จะแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดี
 
จุลินทรีย์์ แบคทีเรีย (Bacteria)
 
จุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นแบคทีเรียนี้ จะมีเป็นจำนวนมากที่สุด ประมาณ 80%-90% ของจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด มีหลากหลายสายพันธุ์ ที่รวมตัวกันอยู่ในกองปุ๋ยหมัก และในหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำขายเป็นการค้า มักมีลักษณะรูปร่างของจุลินทรีย์เป็นแบบง่ายๆ 3 รูปร่าง คือ กลม เป็นท่อน และเป็นเกลียว ไม่มีรงควัตถุภายในเซลล์ คือ เซลล์มักจะเป็นลักษณะใสๆ มีทั้งเคลื่อนที่ได้และไม่ได้ เติบโตได้ในอุณหภูมิหลายระดับ โดยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ มีทั้งแบบที่ต้องการออกซิเจน และไม่ต้องการออกซิเจน อาศัยอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ โดยเฉพาะในดินป่าที่ชื่น มีบทบามอย่างมากในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและปลดปล่อยธาตุอาหารที่สำคัญให้กับพืช ตัวอย่างของแบคทีเรียที่เรารู้จักคุ้นหูกันดี เช่น บาซิลลัสทูริงจิเอนซิส หรือเรียกสั้นๆ ว่าเชื่อบีที เชื้อแลคโตบาซิลลัส  จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (โฟโต้ทรอปฟิคแบคทีเรีย) จุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกและกรดอะซิติก เชื้อไรโซเบียม ฯลฯ
 
 
 
 
จุลินทรีย์ กลุ่มที่เป็นเชื้อรา (Funji)
 
จุลินทรีย์กลุ่มเชื้อรามักจะพบในกองปุ๋ยหมักเสมอ มักจะพบเติบโตในช่วงแรกๆ ของการหมักกองปุ๋ย และจะพบบริเวณด้านนอกผิวของกองปุ๋ยหมักเป็นจำนวนมาก เมื่อกองปุ๋ยหมักมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 65 องศาเซลเซียส จะไม่พบเชื้อรา แต่จะพบเชื้อแบคทีเรียแทน เชื่อราจะมีประโยชน์ในการย่อยสลายเศษวัสดุอินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักให้มีขนาดเล็กลงใรระยะแรกๆ ของการหมักปุ๋ย จุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อราแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือยีสต์ (Yeasts) และราเส้นใย
 
 
 
 
จุลินทรีย์เชื้อรา กลุ่มยีสต์ (Yeasts)
 
ยีสต์ เป็นเชื้อราซึ่งมีลักษณะการดำรงชีวิตอยู่ในสภาพเซลล์เดียว แทนที่จะเจริญเติบโตเป็นเส้นใยเหมือนเชื้อราอื่นๆ ทั่วไป ถึงแม้ยีสต์บางชนิดจะสร้างเส้นใยบ้างแต่ก็ไม่เด่นชัด การเพิ่มจำนวนจะอาศัยการแบ่งตัวหรือแตกหน่อไม่อาศัยเพศ มีรูปร่างกลมเมื่ออายุน้อย และรูปร่างรีเมื่ออายุมาก มีขนาดที่ใหญ่กว่าเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ทำให้เกิดกระบวนการหมักโดยจะเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ และคาร์บอนไดออกไซด์ ปกติยีสต์จะอยู่ที่ผิวหน้าของวัสดุที่หมัก โดยจะเป็นฟองที่ลอยเป็นฝ้าอยู่ที่ผิวของน้ำหมัก นอกจากนี้ยีสต์ยังผลิตวิตามินและฮอร์โมนในระหว่างระบวนการหมักด้วย และยิสต์จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในค่าความเป็นกรดสูงระหว่าง 4.0 - 6.5 ซึ่งที่ค่าความเป็นกรด-ด่างขนาดนี้นั้น จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสีย จะเจริญเติบโตไม่ได้ ดังนั้นในการหมักเมื่อเกิดกลิ่นแอลกฮอล์ขึ้น จึงแสดงให้เห็นว่าขบวนการหมักมีคุณภาพและเป็นการหมักที่สมบูรณ์
 
 
 
 
จุลินทรียเชื้อรา กลุ่มที่เป็นราเส้นใย
 
จุลินทีย์เชื้อรา กลุ่มที่เป็นเส้นใย จะมีการดำรงชีวิตแบบหลายเซลล์ โดยส่วนใหญ่มีลักษณะการเจิญเติบโตเป็นเส้นใย ซึ่งอาจจะมีผนังกั้น หรืไม่มีก็ได้ เชื้อรากลุ่มนี้เป็นจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลาย มีความแตกต่างกันมากในด้านขนาดและรูปร่าง อาศัยการสืบพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์ ซึ่งมีทั้งสปอร์ที่อาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ เป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศ พบเห็นอยู่ที่ริมผิวหน้าของน้ำหมักหรือปุ๋ยหมัก
 
 
 
 
จุลินทรีย์ แอคติโนมัยชิท (Actinomycetes)
 
แอคติโนมัยชิท เป็นจุลินทรีย์จำพวกเซลล์เดียว ที่มีลักษณะคล้ายคลึงทั้งแบคที่เรียและเชื้อรา โดยมีขนาดเล็กคล้ายแบคทีเรีย แต่มีการเจริญเติบโตเป็นเส้ยใย และสร้างสปอร์คล้ายเชื้อรา มีเส้นใยที่ยาวเรียวและอาจจะแตกสาขาออกไป ส่วนของเส้นใยที่สัมผัสกับอากาศแห้งจะมีการเปลี่ยนรูปไปเป็นสปอร์ ซึ่งใช้ในการแพร่พันธุ์เช่นเดียวกันกับเชื้อรา มีการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าแบคทีเรียและเชื้อรา การเจริญเติบโตจะต้องอาศัยอากาศและออกซิเจนในอุณหภูมิ 65-75 องศาเซสเซียส ลักษณะของเชื้อแอคโนมัยชิทที่พบบนกองปุ๋ยหมักจะเจริญเติบโตเป็นกลุ่ม เห็นเป็นจุดสีขาวคล้ายๆ ผงปูนหลังจากที่อุณหภูมิของกองปุ๋ยสูงขึ้นมาก เชื้อแอคโนมัยชิทนี้มีบทบาทที่สำคัญในการย่อยอินทรีย์สาร เช่น เซลลูโลส ลิกนิน ไคติน และโปรตีน ที่อยู่ในกองปุ๋ยหมักขณะที่อุณหภูมิสูง
 
 
 
 
จุลินทรีย์ที่เป็น สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
 
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน แตกต่างจากจุลินทรีย์ชนิดอื่น ตรงที่มีคลอโรฟิลล์ มักเห็นเซลล์เป็นสีเขียว มีลักษณะเซลล์เหมือนแบคทีเรีย สาหร่ายพวกนี้ไม่มีคลอโรพลาสต์ ดังนั้นคลอโรฟิลล์จึงกระจายอยู่ทั่วไปในเซลล์ เจริญเติบโตได้ดีในนาข้าว สามารถตรึงไนโตเจนจากอากาศได้ถึงประมาณ 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ มักอาศัยพึ่งพาอยู่กับแหนแดง ซึ่งเป็นเฟิร์นน้ำขนาดเล็กๆ ทำให้แหนแดงเป็ยปุ๋ยพืชสดอย่างดีในนาข้าว
 
 
 
 
จุลินทรีย์ โปรโตซัว (Protozoa)
 
โปรโตซัว เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กที่จัดได้ว่ามีความสำคัญมากในระบบนิเวศ อาศัยอยู่ในน้ำ ในดิน หรือเป็นปรสิต ชนิดที่เป็นปรสิตบางชนิดอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของปลวก เพื่อช่วยย่อยเนื้อไม้ จุลินทรีย์โปรโตซัวมีความสำคัญมากเพราะสามารถย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันจึงมีเกษตรกรนำเอาจาวปลวก มาหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำไปย่อยสลายฟางข้าวในนาและทำปุ๋ยหมัก
 
 
จุลินทรีย์ ไวรัส (Protozoa)
 
ไวรัสเป็นปรสิตอยู่ในร่างของสิ่งมีชีวิตอื่น ไม่สามารถเติบโตหรือแพร่พันธุ์นอกเซลล์อื่นได้ ไวรัสอาจถือได้ว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีลักษณะของการเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงประการเดียวคือสามารถแพร่พันธุ์ หรือการถ่ายทอดสารพันธุกรรมของตนเองจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง อย่างไรก็ตามไวรัสไม่ใช่จุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กที่สุด ไวรัสชนิดแรกที่ค้นพบคือไวรัสใบยาสูบด่าง เชื้อไวรัสมีทั้งที่เป็นประโยชน์ใช้ป้องกันศัตรูพืชและเป็นเชื้อก่อให้เกิดโรคกับพืช
 
 
 
 
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ ที่ไร่พอใจ เกษตรอินทรีย์
 
ที่ไร่พอใจ เกษตรอินทรีย์...มีการใช้เชื้อจุลินทรีย์อย่างหลากหลาย ซึ่งนำมาใช้ทั้งในการหมักปุ๋ย ทำน้ำหมักชีวภาพ และป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ดี ต้องมีเป็นจำนวนมาก หลากหลายสายพันธุ์และต้องแข็งแรง เป็นสิ่งสำคัญมาก ที่ไร่พอใจจึงได้คัดเลือกใช้จุลินทรีย์จากหลายแหล่งมารวมกัน เช่น จุลินทรีย์ EM, จุลินทรีย์จากจาวปลวก, จุลินทรีย์สรรพสิ่งของโครงการ 1 ไร่ 1 แสน, จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และจุลินทรีย์ท้องถิ่น โดยนำเอาจุลินทรีย์มาเลี้ยงผสมรวมกัน ให้อาหารและเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ให้มีปริมาณมาก แล้วจึงนำหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้ไปใช้งานอีกทีหนึ่ง วิธีการนำไปใช้งานก็มีทั้งในรูปของปุ๋ยหมักอินทรีย์โดยการหว่านลงในแปลงและน้ำหมักชีวิภาพโดยการฉีดพ่น นอกจากนี้ที่ไร่พอใจยังใช้แหนแดงหว่านลงในแปลงนาเพื่อให้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ช่วยตรึงธาตุไนโตเจนให้กับต้นข้าว และยังได้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสดอีกด้วย
 
 
รวมรูปภาพของแตนลาม ที่ไร่พอใจ เกษตรอินทรีย์
 
 
 
 
 
ความสำคัญของเกษตรอินทรีย์
 
แนวความคิด ของการทำเกษตรอินทรีย์ แบบยั่งยืน
แล้วคำว่า "เกษตรอินทรีย์" มันคือการเกษตรอะไรกันแน่....
ความสำคัญเกี่ยวกับ การทำเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซนต์
     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ สายพันธุ์อินทรีย์แท้  
  เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ จากไร่พอใจ ที่พิถีพิถัน ในการเก็บเกี่ยวและเลือกสายพันธุ์ที่เป็นอินทรีย์มาปลูก ซึ่งสามารถตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์ได้ดี ทนโรคและแมลงได้ในระดับหนึ่ง ตลอดขั้นตอนการปลูกและการเก็บเกี่ยว โดยส่วนใหญ่จะใช้แรงงานจากคนทั้งสิ้น   
     
 
ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม
 
 
ราคา : 60 บาท
 
 
ราคาพิเศษ : 50 บาท
 
     
 
 
     
 
  ข้าวหอมมะลิ 105 ธรรมชาติ 100%  
  ข้าวหอมมะลิ 105 ธรรมชาติ 100% เป็นข้าวหอม นุ่ม เหนี่ยว ปลูกในระบบนาโยน ใช่ปุ๋ยอินทรีย์หมักและสารหมักจากธรรมชาติเท่านั้น เป็นข้าวที่ปลูกได้เพียงปีละครั้ง ออกรวงกลางฤดูหนาวเท่านั้น ที่ไร่พอใจจะพิถีพิถันเอาใจใส่ให้ต้นข้าวเจริญเติบโตตามธรรมชาติ เพื่อให้ต้นข้าวเก็บสะสมสารอาหารต่างๆ ตามที่ควรจะเป็น ไม่จำเป็นต้องไปปรุงแต่ง สารอาหารที่ได้นี้จึงเป็นสารอาหารจากธรรมชาติซึ่งจำเป็นสำหรับร่างกายอย่างยิ่ง  
     
 
ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม
 
 
ราคา : 110 บาท
 
 
ราคาพิเศษ : 90 บาท
 
     
 
 
     
 
 
 
  แนวคิดเกษตรอินทรีย์ ตามหลักธรรมชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
     
  เกษตรอินทรีย์ตามธรรมชาติ เป็นแนวเกษตรที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้อุดมสมบูรณ์มีระบบนิเวศน์ที่สมดุลย์ โดยอาศัยความเป็นไปของธรรมชาติ ตามกลไกต่างๆ ที่สังเกตุได้จากในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์  
     
     
 
  เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามรอยพระราชดำริของในหลวงของเรา  
     
  เกษตรทฤษฏีใหม่เป็นแนวคิดในการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกิดจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการที่ได้ทรงคิด ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และแก้ไขในการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
     
     
 
 
พันธมิตรโฆษณา
 

 

 
 
 
 
     
 
 
    ติดต่อเวบมาสเตอร์ :    
 
 
             
สงวนลิขสิทธิ์โดย.....
ไร่พอใจ เกษตรอินทรีย์
 
ที่อยู่บริษัท.....
121 หมู่ 6 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนาท 10270
 
เบอร์โทรศัพท์.....
093-0367910, 02-9933305
 
เบอร์แฟกซ์์.....
02-9933306    Line ID : raiporjai
 
 
 
อีเมล์ติดต่อ.....
sales@raiporjai.com
 
 
 
 
หัวข้อเมนูหลักในเวบไซต์.....
กลับหน้าหลัก
เกี่ยวกับไร่พอใจ
สินค้าจากไร่พอใจ
เรื่องราวที่ไร่พอใจ
มุมสมาชิก
ติดต่อเวบไซต์
 
 
เมนูอื่นๆ ในเวบไซต์.....
สมัครสมาชิก
สมาชิกล็อกอิน
แจ้งชำระเงินค่าสินค้า
สมาชิกลืมรหัสผ่าน