0 รายการ 0 บาท
สมัครสมาชิกฟรี ล็อกอินใช้งาน นโยบาบเวบไซต์  
 
 
  หน้าหลัก     เกี่ยวกับไร่พอใจ     สินค้าจากไร่พอใจ     เรื่องราวที่ไร่พอใจ     ติดต่อไร่พอใจ
ค้นหาเรื่องราว :
 
สมัครอีเมล์รับข่าวสารต่างๆ จากไร่พอใจ
 
 
 
 
พอเพียง ไม่ใช่อัตคัดขัดสน เป็นการพออยู่พอกิน เหลือแจกจ่ายขาย แล้วจึงขยายเพิ่มได้
 
 
     
 
     
 
เลี้ยงหญ้า หมักดิน เตรียมแปลง
ก่อนปลูกข้าวให้เป็นยา
เรื่องและเรียบเรียงโดย ตุ๊ ไร่พอใจ
 
 
 
ทฤษฏีอย่างหนึ่งของการหมักพืชเป็นปุ๋ยในดิน คือใช้พืชตระกูลเดียวกันมาหมักเป็นปุ๋ยให้พืชชนิดนั้น ข้าวเป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้า ดังนั้นสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับต้นข้าว จึงได้จากการหมักต้นหญ้า ซึ่งมีมากมายหลายสายพันธุ์ที่ให้ธาตุอาหารแตกต่างกันไป และพืชตระกูลหญ้าส่วนใหญ่ก็มักจะแย่งชิงสะสมอาหารได้เก่ง ทำให้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว การทำเกษตรกรรมธรรมชาติที่ไร่พอใจ เรามุ่งเน้นปลูกพืชให้เป็นยา จึงให้ความสำคัญกับที่มาของสารอาหารพืชอย่างยิ่ง ทุกๆ สิ่งจะต้องถูกปรุงอย่างธรรมชาติ
 
 
 
ธรรมชาติเป็นผู้เสกสรรค์ เป็นเหมือนผู้วิเศษ จนบางครั้งถึงกับไร้ซึ่งเหตุผลก็มีบ้าง สมุนไพรต่างๆ ที่ให้คุณสมบัติเป็นยา จะเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพที่ดีนั้น ต้องเป็นสมุนไพรที่เติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติในป่ารกชัน มีบ้างที่มนุษย์เข้าไปแทรกแซง บำรุงรักษารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย แต่สมุนไพรที่ได้นั่น ก็มักจะด้อยคุณค่าในการรักษาป้องกันโรคภัยลงไป สมการทางด้านคณิตศาสตร์ไม่อาจจะ นำมาทำนายคุณค่าหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็เช่นกัน จึงเกิดขึ้นและหายไปตามธรรมชาติที่จะกำหนดให้เป็น
 
 
 
 
จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตในดินคือความลับของดินดีมีชีวิต
 

ความลับของธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทำให้ดินดีมีชิวิต เหมาะสำหรับการปลูกพืชให้เจริญเติบโตดี คือจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า มีมากมายหลายสายพันธุ์หลายชนิด รวมถึงสรรพสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน เช่น ไส้เดือน กิ่งกือ หนอน และแมลงต่างๆ อีกมากมาย ล้วนเป็นต้นต่อก่อเกิดให้ดินดีมีความอุดมสมบรูณ์

 
 
 
กิจกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดิน โดยเฉพาะจุลินทรีย์จะเป็นตัวย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆ ในดิน แล้วขับถ่าย สร้างเอ็มไซต์ที่มีคุณสมบัติต่างๆ มากมาย แปรเปลี่ยนสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สำหรับพืชอยู่เสมอ พร้อมกันนี้ยังเป็นผลพลอยได้ทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในดิน ได้อาศัยเป็นที่อยู่และแหล่งอาหาร สร้างกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลเสริมให้ดินมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
 
 
 
 
สร้างบ้านและแหล่งอาหารที่ดี สำหรับสรรพสิ่งชีวิตในดิน
 

ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ในโลกนี้ที่จะอาศัยอยู่ในที่ที่แห้งแล้ง ขาดอาหารและขาดสิ่งจำเป็นต่างๆ ในการดำรงชีวิต ชีวิตเล็กๆ ที่เจริญเติบโตอยู่ในดินก็เช่นกัน ต้องการน้ำ อาหาร บ้านหรือร่มเงาเพื่อพักพิงหลบภัย ธรรมชาติสร้างชีวิตให้เลี้ยงชีวิต และทำลายชีวิตเพื่ออีกชีวิต มันเป็นเช่นนี้เสมอ

 
 
 
 
ดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดิน ให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสรรพชีวิต จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ต้องมีความชุมชื่น มีน้ำ มีร่มเงา มีอาหาร เช่น อินทรีย์วัตถุต่างๆ หมายรวมถึงซากพืชทรากสัตว์ ฯลฯ ที่สำคัญต้องไม่ไถพรวนหน้าดินบ่อยๆ ไม่มีการเผาทำลายเพราะจะทำให้สิ่งมีชีวิตในดินตาย ปล่อยทุกอย่างให้เกิดความสมดุลย์ตามธรรมชาติ แล้วทุกอย่างจะถูกควบคุมตามกฏของธรรมชาติเอง
 
 
 
 
หมักหญ้าสร้างดิน ความลับของการทำนาธรรมชาติ
 

"เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช" เป็นคำที่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง เป็นห่วงโซ่อาหารทางเกษตรกรรมที่สำคัญ การทำนาปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นหญ้า จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพึ่งพิงสารอาหารต่างๆ ที่ต้นหญ้าหามาสะสมไว้ และแทบจะไม่จำเป็นเลยที่จะไปเที่ยวหาต้นหญ้ามาหมักเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าว เพราะเราสามารถเลี้ยงหญ้าในนาได้โดยไม่ต้องลงแรงอะไรเลย พอย่างเข้าสู่ฤดูฝน เม็ดฝนที่หล่นจากฟ้าจะเป็นตัวเร่งให้เมล็ดหญ้างอก และเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว พอต้นหญ้าสูงพอประมาณหรือใกล้ออกดอก ก็ถึงเวลาไถพรวนเพื่อหมักต้นหญ้าไว้ ที่สำคัญในนาต้องมีจำนวนจุลินทรีย์อาศัยเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นตัวช่วยย่อยสลายและสร้างเอ็มไซต์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับพืช หญ้าที่หมักไว้จึงจะย่อยสลายเน่าเปื่อยไปได้รวดเร็วขึ้น

 
 
 
 
หากที่ดินนั้นไม่มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ หรือตายจากไปอันเนื่องมาจากดินเสียสภาพ ซึ่งอาจจะเกิดจาก การใส่ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเกินไป การเผาหน้าดิน การฉีดสารเคมี การปล่อยให้หน้าดินถูกแดดเผา ดินเป็นดินดานหรือดินทราย ดินเปรี้ยวหรือดินเค็ม ฯลฯ จำเป็นจะต้องทำการพื้นฟูดินก่อนในระยะแรก โดยไปหาจุลินทรีย์จากแหล่งอื่นมาใส่พร้อมทั้งอาหาร เช่น ซากพืชทรากสัตว์ ปุ๋ยคอก รำ น้ำตาล เป็นต้น พร้อมทั้งให้รมเงาโดยหาวัสดุมาคลุมดิน เมื่อดินมีจำนวนจุลินทรีย์มากพอ ดินก็จะกลับมามีชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมที่จะเข้าสู่วัฏจักรการทำเกษตรกรรมต่อไป
 
 
 
 
ที่ไร่พอใจ เราทำเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ ปลูกพืชปลูกข้าวให้เป็นยา เพื่อรักษาและป้องกันโรคภัยต่างๆ หญ้าจึงเป็นแหล่งสารอาหารที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับต้นข้าว เมล็ดข้าวทุกเมล็ดจะได้สารอาหารที่หลากหลายจากธรรมชาติ โดยไม่มีการเข้าไปปรุงแต่ง ไม่มีการฉีดพ่นหรือใส่ปุ๋ยหมักใดๆ ทั้งสิ้น ทุกๆ อย่างปล่อยให้ธรรมชาติจัดการ และใน 1 ปี จะทำนาสำหรับสุขภาพเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยจะปล่อยให้ข้าวไปออกรวงและเก็บเกี่ยวในฤดูหนาวเท่านั้น เพื่อคุณภาพการเป็นสมุนไพรและให้สารอาหารที่สมบูรณ์ เหมาะแก่การนำไปรักษาและบำรุงสุขภาพต่อไป
 
 
รวมรูป เลี้ยงหญ้า หมักดิน เตรียมแปลง ก่อนปลูกข้าวให้เป็นยา
 
 
 
 
 
 
 
ความสำคัญของเกษตรอินทรีย์
 
แนวความคิด ของการทำเกษตรอินทรีย์ แบบยั่งยืน
แล้วคำว่า "เกษตรอินทรีย์" มันคือการเกษตรอะไรกันแน่....
ความสำคัญเกี่ยวกับ การทำเกษตรที่เป็นเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซนต์
     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธมิตรโฆษณา
 

 

 
 
 
 
     
 
 
    ติดต่อเวบมาสเตอร์ :    
 
 
             
สงวนลิขสิทธิ์โดย.....
ไร่พอใจ เกษตรกรรมธรรมชาติ
 
ที่อยู่บริษัท.....
121 หมู่ 6 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง
จ.ชัยนาท 10270
 
เบอร์โทรศัพท์.....
093-0367910, 02-9933305
 
เบอร์แฟกซ์์.....
02-9933306    Line ID : raiporjai
 
 
 
อีเมล์ติดต่อ.....
sales@raiporjai.com
 
 
 
 
หัวข้อเมนูหลักในเวบไซต์.....
กลับหน้าหลัก
เกี่ยวกับไร่พอใจ
สินค้าจากไร่พอใจ
เรื่องราวที่ไร่พอใจ
มุมสมาชิก
ติดต่อเวบไซต์
 
 
เมนูอื่นๆ ในเวบไซต์.....
สมัครสมาชิก
สมาชิกล็อกอิน
แจ้งชำระเงินค่าสินค้า
สมาชิกลืมรหัสผ่าน